Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

STYPENDIUM SZKOLNE

1. Terminy składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września roku kalendarzowego w szkole,
do której uczęszcza uczeń lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, Park Hutniczy 8.

W przypadku:

 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie
do dnia 15 października roku kalendarzowego
.

2. Kryterium dochodowe:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514 zł netto) .

3. Komu przysługuje pomoc materialna?

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom    i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo
  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

4. Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym (tzw. klasy zerowe)
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie)
 • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zabrze nie przysługuje stypendium szkolne ze środków finansowych Miasta Zabrze. Uczeń taki może starać się o stypendium szkolne ze środków finansowych miasta na terenie, którego posiada zameldowanie na pobyt stały.

5. Wnioski:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl zakładka  MENU należy wybrać opcję Oświata, dalej z zakładki Menu przedmiotowe  należy wybrać opcję Stypendia), w szkole na terenie Gminy Miasto Zabrze oraz
w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zabrze, Park Hutniczy 8, pokój nr 3.

Do wniosków należy dołączyć:

 • dokumenty dotyczące dochodów w rodzinie wymienione w pkt. 5 wniosku albo zaświadczenie z MOPR o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • jeżeli określono w pkt. 4 wniosku okoliczności uprawniające 
  do otrzymania powyższego stypendium, należy taki fakt udokumentować, np. przedstawiając zaświadczenie/oświadczenie
  z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, poświadczenie długotrwałej choroby, itp. (wyszczególnione
  w objaśnieniach na ostatniej stronie wniosku)
 • jeżeli uczeń uczy się poza terenem miasta Zabrze lub w szkole niepublicznej- zaświadczenie/oświadczenie o posiadaniu statusu ucznia oraz o posiadaniu/nieposiadaniu przez szkołę uprawnień szkoły publicznej.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono. Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

 

6. Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej  (http://www.men.gov.pl/menis_pl/pomoc_materialna/pytania_i_odpowiedzi.phb) stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. 

Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne- ale i atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc materialną o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni
z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Źródło : Ustawa o systemie oświaty oraz Ustawa o systemie pomocy społecznej

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlas historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

Źródło:

http://www.men.gov.pl/menis_pl/pomoc_materialna/pytania_i_odpowiedzi.php

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

1. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2. Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

3. W jakich przypadkach może być przyznany zasiłek szkolny?

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

4. Wnioski:

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl zakładka  MENU należy wybrać opcję Oświata, dalej z zakładki Menu przedmiotowe  należy wybrać opcję Stypendia) oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zabrze, Park Hutniczy 8,
pokój nr 3.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem niezbędnych załączników:

 • dokumentu potwierdzającego zdarzenie losowe,
 • dokumentu potwierdzającego pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia
  z powodu zdarzenia losowego,
 • dokumentu potwierdzającego obecne dochody,
 • jeżeli uczeń uczy się poza miastem Zabrze lub w szkole niepublicznej- zaświadczenie o posiadaniu statusu ucznia oraz o posiadaniu przez szkołę uprawnień szkoły publicznej.

 Uwaga !!! Dokumenty do wypełnienia są  w sekretariacie CKU

 

UWAGA  SŁUCHACZE!!!

Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2016/2017 w dniu 10.09.2016 r. o godzinie 9.00 na Hali Nowych Technologi  CKPiU ( wejście od strony portierni). 

Prosimy o śledzenie planu - dla niektórych grup zajęcia rozpoczną się w sobotę 10.09.2016 r. po inauguracji.

Wszystkie osoby przyjęte prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 11.09.2016 r.

Wymagane dokumenty:

Szkoła Policealna nr 9 dla dorosłych w Zabrzu - oryginał świadectwa szkoły średniej, 2 zdjęcia, ksero dowodu osobistego

II Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Zabrzu   -  oryginał świadectwa szkoły gimnazjalnej lub ZSZ , 2 zdjęcia, ksero dowodu osobistego

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - ksero dowodu osobistego, od dnia 01.09.2016 r. będą wydawane skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, które trzeba niezwłocznie do 15.09 2016 r. oddać!! Badania te są obowiązkowe, nie oddanie ich do dnia 15.09.2016 r.  będzie skutkowało skreśleniem z listy słuchaczy!

 

Zapraszamy do szkół: 

Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych;

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

Szkoła Policealna nr 9 dla Dorosłych:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik administracji
 • Technik rachunkowości
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Florysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik informatyk
 • Technik drogownictwa
 • Technik geodeta

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych dla zawodów (zamiast Zasadniczej Szkoły Zawodowej):

 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Blacharz izolacji przemysłowych
 • Monter izolacji przemysłowych
 • Cieśla
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Technik urządzeń sanitarnych
 • Monter izolacji budowlanych
 • Murarz-tynkarz
 • Technik budownictwa
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Technik elektryk
 • Monter-elektronik
 • Technik elektronik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Sprzedawca
 • Technik handlowiec
 • Fryzjer
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik hotelarstwa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1300