Rekrutacja

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Postępowanie rekrutacyjne do szkół dla dorosłych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKU nr 1 w CKPiU w Zabrzu na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna

 • Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z dnia 24.11.2015 r. poz. 1942);
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

§ 1

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w CKPiU w Zabrzu na rok szkolny 2016/2017 będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

1)        terminy składania wniosków o przyjęcie do wszystkich typów/klas szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 06.06. do 21.06.2016 r. (w sekretariacie CKPiU);

2)        terminy weryfikacji i kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym:

-     weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów -
od 22.06. do 24.06.2016 r.,

-     11.07.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych typów/klas szkół dla dorosłych,

-     potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiedniego świadectwa - od 11.07. do 13.07.2016 r.,

-     15.07.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych typów/klas szkół dla dorosłych,

-     poinformowanie Kuratora Oświaty w Katowicach o liczbie wolnych miejsc do poszczególnych typów/klas szkół dla dorosłych - 18.07.2016 r.;

3)        terminy postępowania uzupełniającego:

-     składanie dokumentów - do 19.07.2016 r.,

-     weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów - do 21.07.2016 r.,

-     11.08.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych typów/klas szkół dla dorosłych,

-     potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiedniego świadectwa - od 11.08. do 16.08.2016 r.,

-     31.08.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych typów/klas szkół dla dorosłych,

-     poinformowanie Kuratora Oświaty w Katowicach o liczbie wolnych miejsc do poszczególnych typów/klas szkół dla dorosłych - 01.09.2016 r..

 1. Wymagania wobec kandydatów przedstawione zostały w § 3.

 

§ 2

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w CKPiU w Zabrzu na rok szkolny 2016/2017 będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

1)                  terminy składania wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 06.06. do 21.06.2016 r. (w sekretariacie CKPiU);

2)        terminy weryfikacji i kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym:

-     weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów -
od 22.06. do 24.06.2016 r.,

-     11.07.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

-     potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - od 11.07. do 13.07.2016 r.,

-     15.07.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

3)        Terminy postępowania uzupełniającego:

-     składanie dokumentów - do 29.08.2016 r.,

-     weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów - do 31.08.2016 r.,

-     31.08.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

-     potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - od 01.09. do 07.09.2016 r.,

-     08.09.2016 r. godz. 1000 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc - dotyczy poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 1. Wymagania wobec kandydatów przedstawione zostały w § 3.

 

§ 3

 

 1. Wiek kandydata – ukończone 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmuje naukę; kandydaci młodsi proszeni są o osobisty kontakt z Dyrektorem CKPiU.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do danego typu szkoły dla dorosłych / na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa wniosek do Dyrektora CKPiU.
 3. Wniosek zawiera:

1)      imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata;

2)      imiona rodziców;

3)      adres miejsca zamieszkania kandydata;

4)      adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile posiada;

5)      wskazanie wybranego oddziału / zawodu / kwalifikacji w danej szkole / na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

6)      kandydaci niepełnoletni dołączają informacje dotyczące rodziców: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów.

 1. Do wniosku dołącza się:

1)      świadectwo ukończenia szkoły, w tym odpowiednio:

-        ukończenia drugiej klasy gimnazjum, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzeciej klasy gimnazjum dla dorosłych,

-        ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

-        ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

-        ukończenia szkoły średniej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych;

2)      zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe);

3)      oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata (dotyczy kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe);

4)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

5)      orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dotyczy niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę; w przypadku kandydata niepełnoletniego dotyczy odpowiednio niepełnosprawności kandydata, obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata;

6)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem;

7)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Dokumenty, o których mowa w punktach 4.1), 4.2), 4.5), 4.6) i 4.7) są składane
  w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4.1) mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 3. Dokumenty, o których mowa w punktach 4.2), 4.5), 4.6) i 4.7) mogą być składane
  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 4. Oświadczenia, o których mowa w punktach 4.3) i 4.4) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania".
 5. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne (do indeksu oraz do legitymacji szkolnej, jeśli z racji wieku jeszcze przysługuje) opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia - dotyczy kandydatów do szkół.
 6. Wniosek do Dyrektora CKPiU o przyjęcie do danego typu/klasy szkoły dla dorosłych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest dostępny w sekretariacie Centrum lub na stronie internetowej - www.ckp.zabrze.pl.

 

 

                                                                                                                             Ryszard Gruca

                                                                                                             Dyrektor CKPiU w Zabrzu

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1892